Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden PhoneFix

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere reparatie, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PhoneFix, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen duidelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Identiteit van Gebruiker

PhoneFix is gevestigd te Rotterdam aan de Pinasplein 5a, 3028 XT en is tijdens kantooruren bereikbaar onder het telefoonnummer 010 – 260 2770. PhoneFix is per e-mail te bereiken op info@phonefix.nl.

KVK: 90871154, BTWnr: .

Artikel 3. Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, 

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

7. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

 

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. Gebruiker heeft slechts een inspanningsverplichting ten opzichte van de Wederpartij. Gebruiker kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste resultaat.

2. Indien Gebruiker toch aansprakelijk wordt gehouden, zal Gebruiker uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Wederpartij zijn opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Gebruikers’ verplichtingen met betrekking tot de diensten van Gebruiker en is deze beperkt tot maximaal de dagwaarde van het product.

3. Alle aanspraken van de Wederpartij wegens tekortschieten aan de zijde van Gebruiker vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Gebruiker binnen een termijn van veertien (14) dagen, nadat de Wederpartij bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data.

5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan producten ontstaan door een overmachtssituatie waaronder maar niet uitsluitend wordt verstaan inbraak, lekkage, brand en overstroming.

6. Gebruiker zal zich adequaat verzekeren en verzekerd houden tegen de in artikel 4.5 genoemde schade. Gebruiker zal de van de verzekering ontvangen schadevergoeding pro rato uitkeren aan de Wederpartij ter vergoeding.

7. Gebruiker is aansprakelijk voor verlies van het product, de toebehoren en accessoires, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de Wederpartij het product weer ophaalt. Verlies van data door, of tijdens een reparatie. Verlies van data wegens diefstal of verlies is geheel voor risico van de klant. Gebruiker kan hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld. Wanneer Gebruiker aansprakelijk is voor verlies van het product, vergoedt Gebruiker een maximumbedrag van €500,- (zeggende: vijfhonderd euro). Indien het toestel minder waard is dan het eerdergenoemde bedrag zal Gebruiker een nieuw toestel leveren.

Artikel 5. Reparaties en garantie

1. Gebruiker voert pogingen uit tot reparatie voor het redden van uw kapotte product. Bij een niet succesvolle reparatie kan het zijn dat er onderzoekskosten en mogelijke onderdelen in rekening worden gebracht.

2. Wanneer een product schade heeft, kan er in bepaalde gevallen meer (interne) schade zijn die niet direct zichtbaar is dan wel optreden tijdens of na de reparatie. Gebruiker is niet aansprakelijk voor deze schade ontstaan voor, tijdens of na een reparatie poging.

3. In het geval van reparaties verleent Gebruiker een garantie van 12 maanden ten aanzien van het door Gebruiker vervangen onderdeel dan wel ten aanzien van de aan het onderdeel verrichte werkzaamheden.

4. Gebruiker is in geen geval aansprakelijk voor het vervallen van de officiële fabrieksgarantie van het product.

5. Indien tijdens de reparatie schade aan (een onderdeel van) het product ontstaat welke het gevolg is van een gebrek aan (een onderdeel van) het product dan is Gebruiker hiervoor niet aansprakelijk.

6. Bij iedere vorm van glas, val, stoot, water- en of oxidatieschade komt de garantie in het derde lid van dit artikel te vervallen.

7. Indien de Wederpartij dan wel een derde na de door Gebruiker verrichte reparatie zelf reparaties aan het product uitvoert komt de garantie als omschreven in het derde lid van dit artikel te vervallen.

8. Indien blijkt dat reparatie van het toestel niet mogelijk is, en nadat Gebruiker de Wederpartij hiervan in kennis heeft gesteld, heeft de Wederpartij de mogelijkheid om het toestel gedurende 2 maanden op te halen. Na het verstrijken van 2 maanden rust op de Gebruiker geen bewaarplicht meer en is hij gerechtigd om het toestel aan derden ter vernietiging mee te geven.

9. Gebruiker geeft geen waterdichtheid garantie op gerepareerde toestellen.

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 


Klaar terwijl u wacht

alarm

Maak een afspraak

Opsturen

local_shipping

Opsturen

Ophalen

mail_outline

Ophaalservice